Motie onveiligheid bij asielzoekerscentra

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid`

Constaterende dat:


• In de bestuursopdracht met geen woord wordt gerept over de onveiligheid op en rondom asielzoekerscentra in Brabant;

Overwegende dat:
• De overlast veroorzaakt door asielzoekers op en rondom asielzoekerscentra groot is, getuige de vele incidenten die afgelopen tijd de media hebben gehaald;
• Deze overlast in grote mate bijdraagt aan de onveiligheid in Brabant;

Dragen GS op:
• Om stelling te nemen over de onveiligheid op en rondom asielzoekerscentra en richting PS te communiceren hoe dit onderwerp concreet meegenomen gaat worden bij de uitwerking van de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant