Motie Ondermijning door radicale dierenactivisten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”

Constaterende dat:


• Ondermijning een maatschappelijk probleem is;
• De aanpak van ondermijning al langer geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie is;
• Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft; ·

Overwegende dat:
• Radicaal dierenactivisme negatieve gevolgen heeft voor de samenleving;
• Georganiseerd, radicaal dierenactivisme het lokale gezag ondermijnt, veiligheid en leefbaarheid aantast en schade oplevert voor ondernemers;

Dragen GS op:
• Om radicaal dierenactivisme (onder actielijn 2: Veiliger buitengebied) op te nemen in de bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant”;
• Om radicaal dierenactivisme als thema te prioriteren bij binnen het RIEC;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant