Motie concretiseren taken en rollen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:


• Tijdens de behandeling van de bestuursopdracht in Provinciale Staten niet duidelijk is geworden wat de concrete taken en rollen zijn van de provincie in het kader van “Veilig en weerbaar Brabant”;

Overwegende dat:
• Provinciale Staten duidelijkheid moeten hebben over deze taken en rollen voor een effectieve invulling, sturing en controle van kaders;

Dragen GS op:
• Om de taken en rollen van de provincie bij deze bestuursopdracht te concretiseren en PS hierover zo snel mogelijk te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Maikel Boon
Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant