Motie Oliemannetje tegen radicale dierenactivisten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”

Constaterende dat:


• Ondermijning een maatschappelijk probleem is;
• De aanpak van ondermijning al langer geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie is;
• Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft; ·

Overwegende dat:
• Radicaal dierenactivisme negatieve gevolgen heeft voor de samenleving;
• Georganiseerd, radicaal dierenactivisme het lokale gezag ondermijnt, veiligheid en leefbaarheid aantast en schade oplevert voor ondernemers;

Dragen GS op:
• Om te onderzoeken wat de gedeputeerde in zijn rol als “oliemannetje” kan bijdragen aan het tegengaan van radicaal dierenactivisme en dit richting PS te rapporteren.

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant