Motie Meer geld voor veiligheid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:


• Tijdens de behandeling van de bestuursopdracht in Provinciale Staten duidelijk is geworden dat de genoemde bedragen uit de bestuursopdracht ontoereikend zijn en dat de opdracht daarmee gaat neigen naar symboolpolitiek;
• Er meer geld naar veiligheid in Brabant zou moeten gaan, zodat deze bestuursopdracht ook meer slagkracht krijgt;

Roepen GS op
• Om bij de begroting 2021 met een voorstel te komen met een substantieel hogere bijdrage voor de bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant”

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Maikel Boon
Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant