Motie voorkomen aantasting erfgoed Waterlinies door wind- en zonneparken

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 39/20 Oprichting Gemeenschappelijke orgaan Hollandse waterlinies.

Constaterende dat:

- Aan de Werelderfgoedstatus door Unesco de voorwaarde is verbonden om geen ruimtelijke ontwikkelingen te laten plaatsvinden die het Werelderfgoed aantasten.

Overwegende dat:

- De Waterlinies mede vanwege hun ruimtelijke positie in het landschap een uniek karakter hebben;
- Middels de Regionale Energie Strategieën er veel ontwikkelingen worden gepland van wind- en zonneparken, ook in gebieden rond de Waterlinies;
- Wind- en zonneparken ruimtelijke ontwikkelingen zijn die het erfgoed van de Waterlinies kunnen aantasten;
- Het ongeacht een Unesco Werelderfgoedstatus onwenselijk is dat het erfgoed van de Waterlinies door ontwikkeling van wind- en zonneparken kan worden aangetast;

Roept het college op:

Te voorkomen dat het erfgoed van de Waterlinies door ruimtelijke ontwikkeling van wind- en zonneparken kan worden aangetast;

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

 

Alexander van Hattem