Motie verbeteringsslag subsidieregister

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, behandelend Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019,

Constaterende dat:


• De accountant in de boardletter suggesties doet die ertoe kunnen leiden dat het openbaar subsidieregister een instrument wordt dat door PS gebruikt kan worden om beter toezicht uit te oefenen op de uitgaande subsidiestroom van de provincie;

Overwegende dat:
• Het wenselijk is dat het subsidieregister een completer en bruikbaarder beeld schetst van de door de provincie verleende subsidies;
• De suggesties van de accountant hierbij kunnen helpen en de controlerende rol van PS kunnen verstevigen;

Dragen GS op:
• Om de drie suggesties van de accountant met betrekking tot het subsidieregister over te nemen en in het register te verwerken;
• Om daarnaast ook de verstrekte subsidies in het subsidieregister te voorzien van aanklikbare links die per subsidie leiden naar de subsidiedocumenten, zodat eenieder op een transparante manier informatie over de subsidies en verstrekkingen van de provincie kan terugvinden;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen