Motie proefdraaien rechtmatigheidsverantwoording

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, behandelend Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019,

Constaterende dat:


• De accountant in de boardletter aangeeft dat GS met ingang van 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording moet afgeven en signaleert dat hiervoor nog nauwelijks initiatieven lijken te zijn gestart;

Overwegende dat:
• Het de zorgvuldigheid en de voorbereiding bij de totstandkoming van de rechtmatigheidsverantwoording over 2021 ten goede zou komen wanneer GS in de gelegenheid is dit proces reeds te doorlopen;
• Het proefdraaien op het traject richting de rechtmatigheidsverantwoording PS aanknopingspunten voor relevante controle issues kan bieden;

Dragen GS op:
• Om voor uiterlijk 1 november 2020 een plan van aanpak gereed te hebben over de wijze waarop de organisatie vorm gaat geven aan de omslag naar een rechtmatigheidsverklaring door GS, waarbij met name ook de organisatie- en cultuur aspecten worden geadresseerd;
• Voor de jaarrekening 2020 onafhankelijk van de accountant al proef te draaien met een eigen rechtmatigheidsverantwoording, zodat GS beter is voorbereid de jaarverantwoording 2021;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen