Motie géén energielandschap in omgeving De Utrecht

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 oktober 2020, ter bespreking van SVS 66/20 Inpassingsplan "Kempenland-West-omgeving De Utrecht”,

Constaterende dat:

- Direct grenzend aan het inpassingsplan "Kempenland-West-omgeving De Utrecht” ten noorden van het Goor ven een zoekgebied ‘concentratie zon & wind’ (energielandschap) is aangewezen in de plannen voor grootschalige zonne- en windenergie van de Kempengemeenten[1];
- Dat de gemeenteraden van de Kempengemeenten de komende tijd nog nader debat gaan voeren over grootschalige zonne- en windenergie;
- Dat de Kempengemeente Oirschot, waarin betreffend zoekgebied gelegen is, heeft aangegeven naast twee reeds aangewezen locaties voor zonnevelden, mogelijk meer locaties aan wil wijzen voor zonne- en/of windenergie[2].

Overwegende dat:

- Zonne- en windparken een nadelig effect hebben op flora, fauna, bodemleven, leefomgeving en landschap;
- Dat een grootschalig energielandschap in de omgeving van De Utrecht afbreuk doet aan dit waardevolle cultuur- en natuurlandschap;

Spreekt uit:

Dat het onwenselijk is een energielandschap aan te leggen in de omgeving van De Utrecht;

 en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem

[1] https://simcms.oirschot.nl/_flysystem/media/beleid-grootschalige-zonne-en-windenergie-in-de-kempen-v20-03-2020.pdf

[2] https://www.oirschot.nl/dien-nu-uw-plan-in-voor-zonnepark-oirschot-west