MOTIE 'basis op orde'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 oktober 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 73/20 Beleidskader economie 2030,

Constaterende dat:


- het college een economische visie 2030 aan PS heeft voorgelegd
- de basis op orde uit het huidige economisch programma 2020 nog niet is gerealiseerd

Overwegende dat:
- de 'basis op orde' de allerbelangrijkste voorwaarde voor een goede economie is
- de 'basis op orde' betekent dat de bereikbaarheid op orde is en regelgeving en faciliteiten ondernemers helpen in plaats van hinderen

Besluiten:
- dat het college van GS op de kortst mogelijke termijn werk moet maken van het alsnog realiseren van het oplossen van knelpunten in onze Brabantse wegeninfrastructuur en het vereenvoudigen en versnellen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven.

en gaan over tot de orde van de dag.

P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant