MOTIE 'afrekenbare doelen'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 oktober 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 73/20 Beleidskader economie 2030,

Constaterende dat:


- het college een economische visie 2030 aan PS heeft voorgelegd
- GS geen heldere, concrete en afrekenbare doelen heeft geformuleerd die gericht zijn op zaken waar burgers en bedrijven iets aan hebben, maar vooral doelen voor bestuurders zijn

Overwegende dat:
- Doelstellingen en ambities die GS formuleert gericht moeten zijn op Brabant en niet op bestuurders
- een goede beleids- en verantwoordingscyclus gebaat is bij heldere, concrete en afrekenbare doelen
- bij zowel tussentijdse alsook de eindevaluatie van het economisch programma helder moet zijn welke uitkomsten en resultaten zichtbaar zouden moeten zijn

Besluiten:
- dat het college van GS op de kortst mogelijke termijn heldere, concrete en afrekenbare doelen moet formuleren met betekenisvolle indicatoren, zodat PS hun controlerende taak kunnen vervullen

en gaan over tot de orde van de dag.

P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant