MOTIE 'geen inzet óp innovatie, maar inzet ván innovatie'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 oktober 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 73/20 Beleidskader economie 2030,

Constaterende dat:


- het college een economische visie 2030 aan PS heeft voorgelegd
- het college volop inzet op innovatieve topsectoren

Overwegende dat:
- innovatie geen doel moet zijn maar een middel/strategie om doelen te bereiken

Spreken uit
dat de kracht van Brabant niet ligt in innovatieve topsectoren maar in innovatie binnen al onze sectoren
en roepen het college van GS op innovatie niet als doel te zien, maar als middel

en gaan over tot de orde van de dag.

P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant