Motie stop verdozing

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 oktober 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 73/20 Beleidskader economie 2030,

Constaterende dat:


- het college het beleid voor Brabant wil continueren om in te zetten op xxl distributiecentra
- inzet op xxl distributiecentra vooral banen voor arbeidsmigranten oplevert;
- de xxl distributiecentra het landschap verpesten;
- draagvlak ontbreekt voor deze logistieke blokkendozen, zoals blijkt bij plannen zoals Wijkevoort, Heesch West, Campus Roosendaal en Moerdijk

Overwegende dat:
- draagvlak een belangrijke pijler uit het Bestuursakkoord is;
- het karakteristieke Brabantse landschap behouden moet blijven
- inzet op economische bedrijvigheid met vooral banen voor Brabanders verstandiger is

Besluiten:
Dat de inzet op xxl-distributiecentra geen onderdeel moet uitmaken van de economische visie 2030 en dragen GS op om hier dan ook direct mee te stoppen

en gaan over tot de orde van de dag.

P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant