Amendement stoppen met Brabant Outcomes Fund

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 oktober 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 72/20 B

Besluiten aan het ontwerpbesluit toe te voegen:

“6. De verkenning voor de tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund stop te zetten.”

 

Toelichting:

Volgens het nieuwe bestuursakkoord wordt een nieuw integraal beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport opgesteld. Het beleidsthema Samenleving, waar het Brabant Outcomes Fund (BOF) onder valt, komt hierin als zodanig te vervallen. De projecten van het BOF, zoals projecten rond integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders, zijn sowieso geen provinciale kerntaken. Het is ongewenst om met een tweede ronde van het BOF te starten terwijl het thema Samenleving verdwijnt uit het provinciale takenpakket.

 

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen