Motie projecten uit ontwikkelbedrijf referendabel maken

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 november 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020,

Constaterende dat:

- het college via de tussenkomst van het Ontwikkelbedrijf inzet op een veelheid aan grote plannen met een forse impact op de leefomgeving en de leefbaarheid in Brabant en van de Brabanders;
- draagvlak ontbreekt voor deze plannen of niet vastgesteld is of er sprake is van draagvlak;

Overwegende dat:

- draagvlak een belangrijke pijler uit het Bestuursakkoord is;

Dragen GS op:

Dat ook bij projecten via het Ontwikkelbedrijf sprake moet zijn van draagvlak onder de (betrokken) Brabanders en dat deze projecten daarom referendabel moeten zijn.

en gaan over tot de orde van de dag.

P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant