Motie stop xxl distributiecentra

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 november 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020,

Constaterende dat:

- via het Ontwikkelbedrijf diverse projecten gericht op xxl-distributiecentra lopen;
- inzet op xxl distributiecentra vooral banen voor arbeidsmigranten oplevert ;
- de xxl distributiecentra het landschap verpesten1 2;
- draagvlak ontbreekt voor deze logistieke blokkendozen, zoals blijkt bij plannen zoals Wijkevoort, Heesch West, Campus Roosendaal en Moerdijk

Overwegende dat:

- draagvlak een belangrijke pijler uit het Bestuursakkoord is;
- het karakteristieke Brabantse landschap behouden moet blijven
- inzet op economische bedrijvigheid met vooral banen voor Brabanders verstandiger is

Dragen GS op:

Dat de inzet op xxl-distributiecentra moet stoppen en dat daarom ook via het Ontwikkelbedrijf geen projecten voor xxl-distributiecentra gefaciliteerd moeten worden

en gaan over tot de orde van de dag.

P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant