MOTIE Ondermijning radicaal dierenactivisme

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


• Radicale dierenactivisten door het plegen van geweld of ernstige dreiging een ideologische verandering willen bewerkstelligen;
• De politie in het rapport ‘Over ondermijning. Een verkenning naar het fenomeen, de aanpak en mogelijke verbeteringen’ radicaal dierenactivisme schaart onder ondermijning;
• Het de ambities van de provincie en onze partners is om in 2030 gezamenlijk de impact van de ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving aanzienlijk te hebben verkleind ;

Overwegende dat:
• Het bestuur van Brabant onder druk is komen te staan door de georganiseerde antidemocratische bezetting van het provinciehuis op 18 september 2020;
• Radicale dierenactivisten en -organisaties geen spijt hebben van hun misdrijven en overtredingen en steeds verder radicaliseren;
• Een weerbare overheid en een weerbare samenleving essentieel zijn om structureel tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit;
• We daarmee voorkomen dat criminaliteit de grondbeginselen van onze democratische rechtstaat ondergraaft;

Dragen GS op:
• Om radicaal dierenactivisme als thema te bespreken binnen het RIEC;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant