MOTIE Opzeggen IPO-lidmaatschap

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021,

Constaterende dat:

- het IPO geen belangenorganisatie met een smalle agenda meer is zoals beoogd, maar verworden is tot een politiek orgaan dat zich als een complete bestuurlijke tussenlaag manifesteert;

Overwegende dat:

- het IPO zich op uiterst opdringerige wijze manifesteert als een pleitbezorger van een politiek omstreden agenda, wat niet past bij een organisatie die beoogt een belangenbehartiger te zijn en dus een neutrale houding zou moeten aannemen ;
- het IPO de belangen van Brabant niet behartigt maar juist verkwanselt onder meer door adviezen die de Brabanders aan de bedelstaf zullen brengen met een blik die slaafs op Brussel is gericht;
- het IPO op geen enkele wijze oog heeft voor de burgers, noch voor de volksvertegenwoordiging;
- IPO een veelheid aan beleid tot kerntaken benoemt die feitelijk geen fundamentele kerntaak van de provincie zijn.
- de belangen van Brabantse burgers en bedrijven daarom veel beter geborgd zijn zonder het regenteske IPO;

Besluiten:

het IPO-lidmaatschap op te zeggen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant