MOTIE Meer zendtijd voor Bureau Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


• Het landelijk opsporingsprogramma Opsporing Verzocht wordt geconfronteerd met een korting op de zendtijd;
• Er veel maatschappelijke kritiek is op deze beslissing, waaronder van de politie;
• Het programma Bureau Brabant enkele jaren geleden ook gekort is op de zendtijd;

Overwegende dat:
• Bureau Brabant eenzelfde belangrijke rol speelt bij het tegengaan van criminaliteit als Opsporing Verzocht;
• Lokale en streekomroepen ook een rol kunnen spelen als het gaat om opsporing;
• De criminaliteit in Brabant nog altijd een gigantisch probleem is;
• Veiligheid één van de speerpunten van dit college is;

Dragen GS op:
• Om in het kader van veiligheid en de strijd tegen criminaliteit Omroep Brabant aan te sporen om meer zendtijd beschikbaar te stellen voor Bureau Brabant;
• Omroep Brabant te ondersteunen bij het verkrijgen en opstellen van kwalitatief goed beeldmateriaal ten behoeve van de opsporing;
• Ook de lokale en streekomroepen hierbij te betrekken en te ondersteunen;
• Een voorstel voor de ondersteuning van Omroep Brabant en de lokale en streekomroepen bij de opsporing van criminaliteit uit te werken;
• Bij dit voorstel ook de noodzakelijke financiële ondersteuning voor de omroepen te betrekken, deze benodigde middelen toe te voegen aan de bestuursopdracht "Veilig en weerbaar Brabant" en dit bij het eerstvolgende moment binnen de P&C-cyclus voor te leggen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant