Motie Per direct stoppen met nieuwe windenergie

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


- windturbines geen enkel meetbaar klimaateffect op wereldschaal hebben
- windturbines tot sociale onrust kan leiden, zelfs hele dorpen “verscheurt”
- een enorme impact hebben op landschap, woongenot en gezondheid

Overwegende dat:
- windenergie veel te duur en veel te wisselvallig is
- voldoende betaalbare en schaalbare opslagmogelijkheden ontbreken
- uitstekende alternatieven voor windenergie onmogelijk gemaakt worden door de prijsdrukkende subsidies en het daarmee gepaard gaande overaanbod op de elektriciteitsmarkt

Verzoekt het college
- per direct iedere steun voor welk windenergieproject dan ook in te trekken, tenminste tot dat grondig de gezondheidsaspecten onderzocht en niet schadelijk bevonden zijn, er geen subsidie meer nodig is (inclusief netaansluiting en verzwaring) en voldoende draagvlak onder de omwonenden middels een referendum is aangetoond

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant