MOTIE actief informeren van PS

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 januari 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 06/21, inzake mede-aankoop CSM-terrein

Constaterende dat:

- PS over dit Statenvoorstel pas later was geïnformeerd dan de pers;
- Bij het Statenvoorstel essentiële onderliggende informatie ontbrak;
- Aan PS niet actief dezelfde informatie is aangeboden als aan de gemeenteraad van Breda, als gelijkwaardige speler in dit proces;
- Dat PS zelf de nodige onderliggende documenten heeft moeten opvragen;

Overwegende dat:

- Het college van GS hiermee tekortgeschoten is in het op dit dossier actief aanbieden van informatie aan PS;
- PS zelf de afweging moet kunnen maken welke onderliggende stukken zij relevant vindt om te betrekken bij de behandeling van het Statenvoorstel;

Roept GS op:

Bij de behandeling van een Statenvoorstel actief alle onderliggende stukken aan PS aan te bieden, zodat PS altijd volwaardig haar taken kan uitvoeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant