MOTIE behoud leefbaarheid kleine kernen, herstel de IDOP-regeling

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 26 februari 2021 ter bespreking van Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund

Constaterende dat:

- Enkele jaren geleden het leefbaarheidsbeleid van de provincie naar de achtergrond verdwenen is;
- Binnen het leefbaarheidsbeleid het kleine kernenbeleid eerder vorm kreeg met de succesvolle IDOP-regeling (integrale dorpsontwikkelingsplannen);
- Leefbaarheid in de kleine kernen onder druk staat, bijvoorbeeld in dorpen als Helwijk, Oostelbeers en Borkel en Schaft waar de laatste jaren tot het grote ongenoegen van burgers de bassischolen in het dorp verloren (dreigen te) gaan, ondanks strijd om deze te behouden;[1][2][3][4]
- Het Statenvoorstel Vervolg Brabant Outcomes Fund wil inzetten op “maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en een circulaire economie”;

Overwegende dat:

- De voorbeelden van Helwijk, Oostelbeers en Borkel en Schaft laten zien dat de leefbaarheid van onze kleine Brabantse dorpskernen onder druk staat;
- Deze dorpskernen veel meer baat hebben bij het in stand houden van cruciale voorzieningen als de basisschool, gezondheidscentra en de herbestemming van kerkgebouwen, dan aan vage, zogenaamde “maatschappelijke vraagstukken” die in de dagelijkse realiteit ver van de burger af staan;

Roepen GS op:

Het budget voor BOF in te zetten voor een hernieuwde IDOP-regeling en hierbij bijvoorbeeld in te zetten op het ontwikkelen van brede basisscholen in dorpskernen en andere projecten die vanuit de bevolking worden aangedragen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant

[1] https://www.internetbode.nl/regio/moerdijk/21359/ruigenhilschool-sluit-voorgoed-deuren 

[2] https://www.ed.nl/kempen/bloedt-een-dorp-dood-zonder-school-het-is-een-knop-die-even-om-moet~ac7d5266/ 

[3] https://www.dorpsinitiatiefbes.nl/behouden-basisschool-st-servatius/

[4]  https://www.ed.nl/opinie/zonder-basisschool-zijn-relaties-in-een-dorp-als-oostelbeers-anders~a389314c/