Motie "Geen windturbines nabij EVZ’s"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 maart 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB

Constaterende dat:


• Het huidige college nog altijd geen rem heeft gezet op de bouw van windturbines in Brabant;

Overwegende dat:
• De Brabantse omgevingsvisie een ruimtelijk kader biedt waarmee het praktisch overal neerplanten van windparken mogelijk wordt gemaakt, zelfs in en nabij natuurgebieden;
• Zonne- en windparken een nadelig effect hebben op flora, fauna, bodemleven, leefomgeving en landschap;

Dragen GS op:
• Om de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die gelden voor de bouw van windturbines in relatie tot de afstand van woningen ook van toepassing te laten zijn voor de bouw van windturbines nabij EVZ’s;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant