Motie "geen extra regelgeving uit Brabant"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 maart 2021, ter bespreking van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof,

Constaterende dat:


• Brabant in het landbouwbeleid een andere en scherpere koers vaart, met strengere regels, normen en termijnen dan in andere provincies;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een gelijke behandeling;
• Brabantse landbouworganisaties 10 maart jl.[1] nog duidelijk hebben gemaakt dat twee relevante rapporten[2] tot de conclusie zijn gekomen dat innovaties van brongerichte systemen niet snel genoeg op gang komen en dat bestaande systemen nog niet effectief genoeg zijn, waardoor het risico bestaat dat bedrijven gaan investeren in systemen die niet volledig en op lange termijn niet toekomstbestendig zijn;

Dragen GS op:
• Om bij het stikstofbeleid (BOS) aan te sluiten bij de landelijke lijn die ook in de andere provincies wordt gehanteerd en alle extra regelgeving die vanuit Brabant zelf komt te schrappen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/10/landbouworganisaties-blijven-vechten-voor-toekomst-brabantse-boer 

[2] Het eerste is van de Brabantse Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij en het tweede rapport is het advies van de commissie-Tijssens.