Motie “Referendum RES’en”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 43/21 Bestuursrapportage I-2021

constaterende dat


• Gedeputeerde Staten op zoek is naar maximaal draagvlak op het gebied van de inrichting van onze omgeving;

overwegende dat
• De plannen die voortvloeien uit de RES’en een aanzienlijke invloed hebben op de leefbaarheid van omwonenden;
• Omwonenden vaak in het geweer komen tegen zaken als windturbines en zonneweides;
• Met inzicht in het draagvlak onder de Brabanders, PS een beter overwogen besluit kunnen nemen over de RES’sen;
• Draagvlak voor allerhande onderwerpen regelmatig wordt gemeten onder Brabanders;

verzoeken Gedeputeerde Staten
• Om zo spoedig mogelijk de vastgestelde RES’en per regio middels referenda voor te leggen aan de Brabantse bevolking;

en gaan over tot de orde van de dag.