Motie “rol PS bij Duurzame Polder”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 43/21 Bestuursrapportage I-2021

Constaterende dat

GS in de Burap de stand van de ontwikkelingen van de energie- en duurzaamheidsambities uit de begroting duidt, waar ook de Duurzame Polder deel van uitmaakt;

GS in de Statenmededeling ‘Duurzame Polder. Rol van de provincie’ van 25 mei jl. bekend heeft gemaakt:

• Het voornemen van GS om de verwachte toekomstige provinciale bevoegdheid met betrekking tot de realisatie van windturbines in de Duurzame Polder in het kader van de Elektriciteitswet over te dragen aan de gemeenten.
• Het besluit van GS om, gekoppeld aan het overdragen van de bevoegdheid, een bestuursovereenkomst over de vernieuwde samenwerking af te sluiten met de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

overwegende dat
• Een dergelijk grootschalig windpark en zonnepark bovenlokale effecten heeft (onder andere op de capaciteit van het elektriciteitsnet en de daarmee samenhangende deels door de provincie gefinancierde kosten en de regionale invulling van de RES);
• Dit project diverse andere provinciale belangen raakt op het gebied van ruimtelijke ordening (zoals keuzes voor grootschalige woningbouwlocaties), landbouw, natuur (weidevogelgebied) en leefbaarheid;
• PS haar kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol moet kunnen pakken bij dit grootschalige project;

Dragen GS op
• Het voornemen om de provinciale bevoegdheid met betrekking tot de realisatie van windturbines in de Duurzame Polder in het kader van de Elektriciteitswet over te dragen aan de gemeenten in een Statenvoorstel aan PS voor te leggen;
• De bestuursovereenkomst vooraf aan PS voor te leggen en PS daarmee de gelegenheid te bieden deze desgewenst te behandelen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem Willem Rutjens
PVV Noord-Brabant Groep Rutjens