Amendement “behoud van Referendum in Bestuursakkoord”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021 ter bespreking van het addendum op bestuursakkoord 2020-2023, via motie M111-2021

Constaterende dat:

- de nieuwe coalitiepartijen de referendumverordening uit het bestuursakkoord hebben gesloopt

Overwegende dat:

- Het wenselijk is dat burgers zich kunnen uitspreken over onderwerpen die hen raken;
- Er grote onderwerpen spelen, zoals onder meer de uitvoering van de RES-sen, grootschalige ruimtelijke plannen, dit alles met een enorme impact op financieel en ruimtelijk gebied en leefbaarheid;
- Het daarom wenselijk is dat het referenduminstrument zo spoedig als mogelijk beschikbaar is;

Besluiten:
Om onder “verzoeken Gedeputeerde Staten” een derde punt toe te voegen
“- de in de GS-vergadering van 15 juni 2021 besproken definitieve conceptversie van de referendumverordening direct na het zomerreces aan PS ter agendering aan te bieden”

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant