Amendement Draagvlak meten vóór definitief akkoord Grizzly

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 30/21 Procedure Wensen en bedenkingen financiering vervangende nieuwbouw gebouw `Grizzly` op Pivot Park

constaterende dat

• Buurtbewoners in de naastgelegen wijken van Pivot Park geschrokken zijn van de uitbreidingsplannen van Pivot Park, waar Grizzly onderdeel van uitmaakt;[1]

• Uit de berichtgeving blijkt dat omwonenden overvallen zijn met deze plannen, niet in het traject van de totstandkoming zijn meegenomen en absoluut niet gecharmeerd zijn van de plannen;

overwegende dat
• Draagvlak volgens het nog altijd leidende bestuursakkoord essentieel is bij de totstandkoming van provinciaal beleid;

Besluiten in ontwerpbesluit 30/21B

“ter kennis van GS te brengen dat zij geen wensen en bedenkingen hebben met betrekking tot hun voornemen tot het verstrekken hypothecaire geldlening aan pivotpark”

te veranderen in

“ter kennis van GS te brengen dat zij de wens hebben dat de verstrekking van de geldlening niet eerder kan plaatsvinden dan dat middels een onafhankelijke burgerpeiling of referendum is aangetoond dat er onder de burgers van de regio sprake is van draagvlak voor de nieuwbouwplannen”

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant

[1] https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/bewoners-zeeheldenwijk-geschrokken-van-plattegrond-uitbreiding-pivot-park