Amendement Geen inzet van beleidsmiddelen voor risicoafdekking

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, behandelend statenvoorstel 29/21 Verordening treasury Noord-Brabant 2021

Besluiten

Artikel 3.2 van het ontwerpbesluit 29/21 B Verordening treasury Noord-Brabant 2021 als volgt te wijzigen:

1. Het zevende lid komt te luiden:
7. De risicohouding van de provincie voor de immunisatieportefeuille, bedoeld in het vijfde lid, onder a, impliceert dat:
a. het risico van een individuele uitzetting te allen tijde binnen de in het treasurystatuut vastgestelde risicolimieten valt;
b. het te verwachten rendement op een uitzetting overeenkomstig het risico van deze uitzetting is en vice versa.
2. Het achtste lid vervalt.

 

 

 

Patricia van der Kammen    Anne-Miep Vlasveld
PVV Noord-Brabant             Partij voor de Dieren