Motie “Publieke taak niet te ver oprekken”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 29/21 Verordening treasury Noord-Brabant 2021

constaterende dat


• Het college met de nieuwe verordening treasury in wil gaan zetten op ‘maatschappelijk investeren’ en in wil gaan spelen ‘op de opgaven van nu en de toekomst’;

overwegende dat
• Hiermee het risico ontstaat dat het college geld uit de immunisatieportefeuille voor lange tijd weg gaat zetten op basis van politieke keuzes in plaats van de wettelijke kerntaken van de provincie;
• Deze politieke keuzes voortvloeien uit bestuursakkoorden, beleidsprogramma’s en IPO-afspraken die iedere zoveel jaar aan verandering onderhevig zijn, terwijl dit niet geldt voor de wettelijk vastgestelde kerntaken;
• De verordening treasury niet misbruikt dient te worden voor het oprekken van de publieke taken van de provincie noch voor het realiseren van politieke keuzes;

Dragen GS op
• De inzet van de immunisatieportefeuille nader af te bakenen middels de wettelijk vastgestelde kerntaken

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant