Motie beëindigen samenwerking met Pels Rijcken

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 75/21 Slotwijziging 2021,

Constaterende


- Dat vanaf maart dit jaar er frequent wordt bericht in de media over megafraude bij advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken;
- Dat de gemeenteraad in Den Haag middels een unaniem aangenomen motie de samenwerking met Pels Rijcken heeft beëindigd, dit omdat het kantoor “het middelpunt is [van] diverse ernstige (integriteits)incidenten variërend van fraude tot verhalen over een verziekte werksfeer en discriminatoir taalgebruik” en omdat de juridische vertegenwoordiger van de stad “boven elke twijfel verheven zijn” ;
- Dat er afgelopen jaar door de provincie Noord-Brabant nog steeds opdrachten bij Pels Rijcken zijn uitgezet;

Overwegende
- Dat er met betrekking tot Pels Rijcken voortdurend nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht komen;
- Dat het onzuiver is een organisatie die op deze manier onder vuur ligt wegens criminele activiteiten, opdrachten te verstrekken;

Dragen het college op
- De samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken formeel te beëindigen en het kantoor in de toekomst geen opdrachten meer te verstrekken;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant