Amendement “Toevoeging aan pro-forma zienswijze”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021, behandelend het Statenvoorstel 74/21 Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost;

Besluiten

dat beslispunt 2 komt te luiden:

“2. Aan te sluiten bij het besluit van GS tot het uitbrengen van een formele pro-forma zienswijze op het ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost, met dien verstande dat daaraan de volgende passage wordt toegevoegd: Provinciale Staten zijn van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met de bezwaren van omwonenden.”

 

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant