Motie "terug naar 2028" bij omgevingsverordening

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 maart 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:


• Brabant in het landbouwbeleid nog altijd een andere en scherpere koers vaart, met strengere regels en termijnen die afwijken van die in andere provincies;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een gelijke behandeling;
• Het inmiddels zelfs voor de landelijke VVD en CDA duidelijk is dat er voor de Brabantse boeren een ongelijk speelveld is ontstaan;
• Brabantse landbouworganisaties meermaals duidelijk hebben gemaakt dat innovaties van brongerichte systemen niet snel genoeg op gang komen en dat bestaande systemen nog niet effectief genoeg zijn;
• Hierdoor het risico bestaat dat bedrijven gaan investeren in systemen die niet volledig en op lange termijn niet toekomstbestendig zijn, of in peperdure luchtwassers die slechts bijdragen aan symptoombestrijding in plaats van door het college gewenste reducties;
• Brabant in het belang van behoorlijk bestuur en in het belang van haarbaarheid de deadline van 2028 voor emissiearme stalsystemen uit het Stikstofconvenant van 2009 dient te handhaven;
• De oorlog in Oekraïne onze neus op de feiten drukt met betrekking tot het belang van een eigen, stabiele voedselvoorziening;

Dragen GS op:
• om PS zo snel mogelijk een wijzigingsverordening op de Omgevingsverordening Noord-Brabant voor te leggen, waarmee de deadline voor huisvestingssystemen om aan de emissie-eisen te voldoen wordt gewijzigd van 1 januari 2024 naar 1 januari 2028;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Maikel Boon
PVV Noord-Brabant