Motie "meer waardering voor amateurkunst"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:
• Als onderdeel van de eerder afgesproken taakstelling van € 7,2 mln voor het programma Vrijetijd en Erfgoed er middels deze perspectiefnota wordt ingezet op een verlaging van de structurele inzet op (de ondersteuning voor) amateurkunsten;

Overwegende dat:
• De amateurkunst en het lokale verenigingsleven, hard getroffen zijn door de coronamaatregelen, met alle gevolgen voor de leefbaarheid van dien;
• GS heeft ingezet op een ombuiging bij KunstLoc Brabant ten aanzien van de ondersteuning van amateurkunst, die daarmee in het gedrang komt;
• De Brabantse amateurkunst en het culturele verenigingsleven de basis van de het Brabantse cultuursysteem vormen en daarom juist een steuntje in de rug kunnen gebruiken;

Dragen GS op:
• Richting de Begroting met een voorstel te komen om de amateurkunst in Brabant weer een volwaardige basis te geven binnen het “Levendig Brabant”;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant