Motie onderscheid flexwoningen in woningbouwcijfers

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022, ter bespreking van de Statenvoorstellen betreffende de Jaarstukken 2021 (PS 28/22),

Constaterende:

Dat GS in bijlage 1 van de Jaarstukken (p. 16) stelt:
Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
Afgelopen jaar heeft de focus gelegen op versnelling van de woningbouw. Doel is de
komende tijd gemiddeld jaarlijks steeds een groei met (ten minste) 12.000 woningen te
realiseren. In 2021 zijn er 12.985 woningen aan de voorraad toegevoegd. We hebben de
‘Flexpool Versnelling Woningbouw’ uitgewerkt en de eerste gemeentelijke aanvragen zijn
toegekend. We stimuleren de realisatie van nieuwe (collectieve) woonvormen, in 2021 o.a.
via de Brabantse Stijlprijs ‘Een thuis voor iedereen!’ en de ‘Subsidieregeling Flexwoningen
Noord-Brabant’.

Overwegende:

• Dat GS voor de woningbouwopgave mede inzet op de realisatie van tijdelijke flexwoningen;
• Dat de locaties van deze tijdelijke flexwoningen een tijdelijke bestemming hebben van maximaal 10 tot 15 jaar;
• Dat flexwoningen geen permanente oplossing vormen voor de woningbouwopgave;

Verzoeken het college van GS:

In de woningbouwcijfers een expliciet onderscheid te maken tussen gerealiseerde permanente woningen en tijdelijke flexwoningen;

En gaan over tot de orde van de dag,

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant