Motie "Geen beperkingen militaire vliegvelden”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030

Constaterende dat:


• In het beleidskader op pagina 61 het volgende wordt gesteld: ‘We vinden dan ook dat er binnen onze provincie geen ruimte is voor uitbreiding van de vergunde luchtvaartactiviteiten van defensie.

Overwegende dat:
• Defensie van landsbelang is en daarom geen hinder/tegenwerking moet krijgen vanuit provinciale regelgeving;

Spreken uit dat:
• Het provinciaal milieubeleid voor defensie geen belemmering mag zijn om hun luchtvaartactiviteiten uit te breiden wanneer dit door defensie nodig wordt geacht;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
Niels Jansen
PVV Noord-Brabant