Motie niet handhaven bij PAS-melders december 2020

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 december 2022, ter bespreking de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022

Constaterende dat:


• In de statenmededeling Afhandeling motie 174a 'Stilstaan is geen optie' wordt aangegeven dat ‘het afwijzen van handhavingsverzoeken tegen PAS-melders en van intrekkingsverzoeken tegen Nb-wetvergunningen in alle sectoren in Brabant mogelijk onhoudbaar [wordt]’;
Overwegende dat:
• PAS-melders, die altijd eerlijk hebben gehandeld, niet de dupe mogen worden van het falend stikstofbeleid van Rijk en provincie;
• Het de verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie is om zo snel als mogelijk een oplossing te zoeken voor de PAS-melders;
• Daarom uitgesloten moet worden dat Brabantse PAS-melders dwangsommen opgelegd krijgen voor een situatie waaraan zij zelf niet schuldig zijn;

Dragen GS op:
• Onder geen enkel beding over te gaan op actieve handhaving bij Brabantse PAS-melders;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant