Motie hardheidsclausule sneller toepassen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4;

Constaterende dat:


• Uit schriftelijke antwoorden op eerder gestelde vragen blijkt dat de hardheidclause pas enkele keren is toegepast en dat 7 verzoeken tot toepassing van de hardheidsclausule voor innovatieve stalsystemen nog in behandeling zijn;
• Ons berichten van boeren bereiken dat zij, ondanks toezeggingen vanuit de provincie, nog altijd geen hardheidsclausules voor hun stalsystemen hebben mogen ontvangen;

Overwegende dat:
• Goedwillende boeren, die met man en macht werken aan innovatieve stalsystemen om aan de emissie-eisen te voldoen, op deze manier in de knel komen te zitten;
• Deze boeren dankzij een hardheidsclausule meer tijd hebben om hun systemen te verfijnen en goedkeuring te verkrijgen binnen de Rav-procedure;
• Banken door het ontbreken van de hardheidsclausule ook niet over de brug komen met extra krediet;

Dragen GS op:
• Vaart te zetten achter de afdoening van hardheidsclausules bij situaties waar het college eerder al de intentie uit heeft gesproken om hieraan mee te werken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant