Amendement terug naar 2028 versie wijziging IOV 4

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4;

Besluiten de concept Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4, opgenomen als bijlage 1 bij het ontwerpbesluit 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4 en vastgelegd als GML-bestand met plan-IDN: NL.IMRO.9930.IOVwijzregels4-va01, als volgt te wijzigen:

1. Artikel 2.1 komt te luiden:
2.1 Wijziging artikel 2.66 Eisen huisvestingssysteem bestaande stal veehouderij
Artikel 2.66, eerste lid, komt te luiden:
1. Het is met ingang van 1 januari 2028 verboden een huisvestingssysteem toe te passen of in werking te hebben dat niet voldoet aan de vereisten opgenomen in Bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem bij deze verordening.
2. Artikel 2.2 komt te luiden:
2.2 Schrappen artikel 2.67
Artikel 2.67 vervalt.
3. Artikel 2.4 komt te luiden:
Artikel 2.4 Wijziging artikel 2.69
In artikel 2.69, tweede lid, wordt '1 januari 2023' vervangen door '1 januari 2027'.
4. Artikel 2.5 (voorgestelde wijziging van regelbijlage 2) vervalt.

PVV Noord-Brabant
Maikel Boon