Amendement Farmer Friendly keurmerk

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4;

Besluiten de concept Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4, opgenomen als bijlage 1 bij het ontwerpbesluit 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4 en vastgelegd als GML-bestand met plan-IDN: NL.IMRO.9930.IOVwijzregels4-va01, als volgt te wijzigen:

1. Na artikel 2.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

2.4a Wijziging Bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem
Bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

1. De voetnoot “1 Biologisch gehouden jongvee valt niet onder deze categorie zodat voor hen geen reductie-eis geldt. Deze bedrijven dienen een bewijs van aanmelding of certificaat van Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het gaat om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf.”

wordt gewijzigd in:

"1 Biologisch gehouden jongvee valt niet onder deze categorie zodat voor hen geen reductie-eis geldt. Deze bedrijven dienen een bewijs van aanmelding of certificaat van Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het gaat om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf. Ook jongvee gehouden met het Keurmerk Farmer Friendly valt niet onder deze categorie zodat voor hen geen reductie-eis geldt."

2. De voetnoot “4 Biologisch gehouden vleesrundvee valt niet onder deze categorie zodat voor hen geen reductie-eis geldt. Deze bedrijven dienen een bewijs van aanmelding of certificaat van
Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het gaat om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf.”

wordt gewijzigd in

“4 Biologisch gehouden vleesrundvee valt niet onder deze categorie zodat voor hen geen reductie-eis geldt. Deze bedrijven dienen een bewijs van aanmelding of certificaat van Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het gaat om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf. Ook vleesrundvee gehouden met het Keurmerk Farmer Friendly valt niet onder deze categorie zodat voor hen geen reductie-eis geldt."

3. De voetnoot “6 Biologische geitenhouderijen vallen niet onder deze categorieën zodat voor hen geen reductie-eis geldt. Gelet op de verplichting dat de dieren altijd naar buiten moeten
kunnen en de stallen natuurlijk geventileerd moeten worden, is toepassing van luchtwassers niet mogelijk. Deze bedrijven dienen een bewijs van aanmelding of certificaat van
Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het gaat om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf.”

wordt gewijzigd in

“6 Biologische geitenhouderijen vallen niet onder deze categorieën zodat voor hen geen reductie-eis geldt. Gelet op de verplichting dat de dieren altijd naar buiten moeten kunnen en de stallen natuurlijk geventileerd moeten worden, is toepassing van luchtwassers niet mogelijk. Deze bedrijven dienen een bewijs van aanmelding of certificaat van Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het gaat om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf. Ook geitenhouderijen met het Keurmerk Farmer Friendly vallen niet onder deze categorie zodat voor hen geen reductie-eis geldt."

4. De voetnoot “7 Voor de biologische varkenshouderij (categorie D) geldt een streefreductie van 40%. Gelet op de verplichte uitloop en dat de stallen natuurlijk geventileerd moeten worden is
toepassing van luchtwassers niet mogelijk. Er zijn diverse systemen toepasbaar en beschikbaar, daarnaast zijn maatregelen toepasbaar die een reductie geven op basis van bewezen werkingsprincipes zoals scheiden, koelen, verdunnen en aanzuren. Per geval worden emissiereducerende maatregelen beoordeeld. Deze bedrijven dienen een bewijs
van aanmelding of certificaat van Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het gaat om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf.”

wordt gewijzigd in

“7 Voor de biologische varkenshouderij (categorie D) geldt een streefreductie van 40%. Gelet op de verplichte uitloop en dat de stallen natuurlijk geventileerd moeten worden is
toepassing van luchtwassers niet mogelijk. Er zijn diverse systemen toepasbaar en beschikbaar, daarnaast zijn maatregelen toepasbaar die een reductie geven op basis van bewezen werkingsprincipes zoals scheiden, koelen, verdunnen en aanzuren. Per geval worden emissiereducerende maatregelen beoordeeld. Deze bedrijven dienen een bewijs
van aanmelding of certificaat van Skal te overhandigen om te kunnen vaststellen dat het gaat om (omschakeling naar) een biologisch veehouderijbedrijf. Ook voor varkenshouderijen met een Keurmerk Farmer Friendly geldt een streefreductie van 40%.”

Toelichting: Veehouderijen met een Keurmerk Farmer Friendly worden gelijkgesteld met biologische veehouderijen met betrekking tot verminderde reductie-eisen.

PVV Noord-Brabant
Maikel Boon