MOTIE “kaders voor gesmolten-zout-reactoren”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:

• In het bestuursakkoord wordt gesteld dat in de komende bestuursperiode de kansen voor gesmolten-zout-reactoren in Brabant worden onderzocht, maar dat er nog geen besluiten over eventuele plaatsingen zullen plaatsvinden;
• Er tevens wordt gesteld dat eventuele voorbereidingen voor uitvoering wel kunnen plaatsvinden;

Overwegende dat:

• Gesmolten-zout-reactoren een enorme kans voor Brabant bieden en er daarom niet te lang gewacht kan worden met deze voorbereidingen;

Dragen GS op:

• Om zo spoedig mogelijk de ruimtelijke en infrastructurele kaders voor de plaatsing van gesmolten-zout-reactoren in Brabant vast te stellen en deze uiterlijk najaar 2024 voor te leggen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant