Motie "geen AZC Hermenzeil”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 27 oktober 2023, behandelend Statenvoorstel 51/23 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023

Constaterende dat:


• De provincie inzake Haven Hermenzeil sinds 2017 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Geertruidenberg heeft en hierbij uit wordt gegaan van ‘een gezamenlijk verkooptraject en een tijdelijke beheersituatie’;
• In het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf wordt aangegeven dat samen met het COA wordt onderzocht of ‘de jachthaven gebruikt kan worden als tijdelijke opvanglocatie voor een periode van 5 jaar’;

Overwegende dat:
• Het onwenselijk is dat de provincie actief meewerkt aan het vestigen van een AZC;

Dragen GS op:
• Onder geen enkel beding mee te werken aan de vestiging van een AZC bij jachthaven Hermenzeil;
• Dit standpunt in het overleg over de invulling van de locatie met de gemeente uit te dragen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant