Motie “de provincie is geen flexhuisjesmelker”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 27 oktober 2023, behandelend Statenvoorstel 51/23 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023

Constaterende dat:


• In het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf wordt aangegeven dat de provincie eigenaar wil worden van circa 30 tot 100 flexwoningen om deze te verhuren aan coöperaties (p. 49).

Overwegende dat:
• De plaatsing van flexwoningen in gemeenten uiterst problematisch is gebleken en de Rijksoverheid haar flexwoningen niet kwijt kan ;
• Het bezitten en verhuren van (flex)woningen geen provinciale taak is;

Dragen GS op:
• Af te zien van plannen om als provincie eigenaar te worden van flexwoningen en deze te verhuren [en/of via andere (financierings)constructies] ;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant