Motie transitverbod N279

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 juli 2011

Constaterende

- dat qua afstand de N279 een kortere route is tussen de A2 bij 's-Hertogenbosch en de A67 richting Venlo / Ruhrgebied en vice versa dan de route over de A2 bij Eindhoven;

- dat door het opwaarderen van de N279 het risico bestaat dat (internationaal) vrachtverkeer een opgewaardeerde N279 hierdoor zal benutten als 'sluiproute';

- dat hierdoor het verkeer op de N279 kan dichtslibben;

- dat dit de bereikbaarheid van de regio niet ten goede komt;

- dat het opwaarderen van de N279 bedoeld is om de bereikbaarheid van de regio te vergroten voor regionaal verkeer en niet voor doorgaand vrachtverkeer;

Overwegende

- dat in de Structuurvisie de provinciale belangen duidelijk benoemd worden;

- dat een goede bereikbaarheid van betreffende regio een provinciaal belang is;

- dat het niet in het provinciaal belang is dat de N279 gebruikt zal worden als (internationale) vrachtroute;

- dat het in het belang van de provincie is om te anticiperen op deze ontwikkelingen in de Structuurvisie;

- dat het instellen van een transitverbod in veel andere EU-lidstaten een goed werkende methode is om ongewenst doorgaand vrachtverkeer te weren;

- dat in onze eigen provincie grote steden al een soort transitverbod kennen in de vorm van de 'milieuzone';

- dat handhaving met toepassing van moderne technologische hulpmiddelen goed mogelijk is;

- dat de Structuurvisie anticipeert, maar mogelijkheden open laat voor de concrete invulling;

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten

Omwille van het provinciale belang van een goed bereikbare regio het ontstaan van een doorgaande vrachtroute op de opgewaardeerde N279 te voorkomen, in de Structuurvisie te anticiperen op de mogelijkheid van het instellen van een transitverbod;

en gaat over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant