Motie Regeling Brabantse Verkoop Garantie (BVG)

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 1 juli 2011;

Overwegende:

- dat door de regeling Brabantse Verkoop Garantie (BVG) de provincie in totaal 965 ontvankelijke aanvragen heeft ontvangen;

- dat de provincie vanaf 1 januari 2012 eigenaar wordt van een groot aantal van deze woningen;

- dat 135 koopwoningen per stuk een taxatiewaarde hebben van ten hoogste €185 duizend, wat de door de provincie gestelde maximumprijs is voor een goedkope koopwoning;

spreekt uit:

- dat het niet de primaire taak van de provincie is om woningen in eigendom te hebben en deze te exploiteren;

- dat het financiële risico, vanwege de onzekerheid in de opbrengsten van het in eigendom hebben van deze woningen, binnen de perken gehouden dient te worden;

- dat het aanbod op de startersmarkt op peil gehouden dient te worden;

- dat de mogelijkheid zich aandient om als provincie op sociaal gebied een concrete bijdrage te leveren door de startersmarkt een impuls te geven;

en verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

zich nadrukkelijk in te spannen om de goedkope koopwoningen (maximumprijs € 185 duizend), zonder winstoogmerk te verkopen als starterswoningen aan Brabantse starters op de woningmarkt danwel, zo spoedig mogelijk, te verkopen aan particulieren op de Brabantse woningmarkt

en gaat over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant