Heropenen spoorwegverbinding Boxtel - Veghel

De Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011,

Constaterende

dat de tweeling-stad Veghel-Uden als enige stedelijke zone met meer dan 75.000 inwoners in Nederland niet (meer) is aangesloten op het spoorwegennetdat aansluiting op het spoorwegennet mogelijkheden biedt om het openbaar vervoer in Noordoost-Noord Brabant een grote impuls te geven en aansluiting te geven bij de bereikbaarheid van het ziekenhuisdat aansluiting op het spoorwegennet goed is voor de economische ontwikkeling in de regio dat voormalig ''Duits lijntje'' van grote culturele waarde is

Overwegende

dat de spoor-infrastructuur tussen Boxtel en Veghel nog grotendeels intact isdat er sprake moet zijn van een nieuw voor oud financieringdat de geplande aanleg van een vrije busbaan bij de N69 een onevenredig duur en kosteninefficiënt project is gezien geringe tijdwinst en daardoor te verwachten geringe toename van het aantal reizigers door de toekomstige aanleg van de Westparallel

Spreekt uit

dat het HOV-project vrije busbaan N69 aanzienlijk versoberd kan worden endat de daardoor vrijgekomen middelen ingezet kunnen worden om te komen tot het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn Boxtel - (tot tenminste de rand van) Vegheldat spoorlijn met goederenvervoer de N-wegen kan ontlasten

verzoekt het College van Gedeputeerde Staten

onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor versobering van het HOV-project N69 en een hernieuwd gebruik van de spoorlijn Boxtel – Veghel (- Uden).te kunnen realiseren

en gaat over tot de orde van de dag

PVV fractie Noord Brabant

Harry van den Berg