Motie stankhinder

De Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011,

Constaterende

- dat veel bewoners van het Brabantse platteland, bijvoorbeeld in de Peel en het dorp Westelbeers, klachten uiten over stankhinder van agrarische bedrijven;

- dat jaarlijks in de barometer plattelandsontwikkeling onder andere de gegevens over de stankhinder worden gepubliceerd, maar de gegevens over 2010 nog niet in de nieuwste barometer zijn opgenomen;

Overwegende

- dat dergelijke stankhinder een aantasting vormt van de leefbaarheid, gezondheid en de toeristische aantrekkelijkheid van het Brabantse platteland;

- dat onduidelijkheid over stankhinder bij gemeenten zorgt voor onenigheid over onder andere geurcirkels tussen bewoners, bedrijven en lokale overheid;

- dat het juist voor de opzet van 'stadteland' met uitnodigingsplanologie van belang is om ontwikkelingen in goed overleg tot stand te brengen;

- dat het voor dergelijk overleg van belang is om te beschikken over duidelijke gegevens;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

- zo snel mogelijk de gegevens over de stankhinder in 2010 beschikbaar te stellen;

- een inventarisatie in de vorm van een nulmeting omtrent stankhinder op het Brabantse platteland, welke gebruikt kan worden als basis voor overleg bij ontwikkelingen binnen de nieuwe kaders van uitnodigingsplanologie;

En gaat over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem