Motie inzake begripsbepaling grondgebonden agrarisch bedrijf

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 mei 2012 ter bespreking van het Statenvoorstel 09/12: ''Verordening Ruimte 2012'',

Constaterende dat:

- het begrip grondgebonden agrarisch bedrijf in de Verordening Ruimte verduidelijking behoeft;

- het jaarrond er steeds vaker runderen op stal worden gehouden;

overwegende dat:

- grazende koeien in de wei een kenmerkend onderdeel is van het Brabantse landschap;

- het behoud van koeien in de wei een belangrijke bijdrage levert aan natuur en landschap en aan de cultuurhistorie van Brabant;

- de weidegang van koeien bijdraagt aan de recreatieve beleving van mensen;

- koeien vanuit oogpunt dierenwelzijn in de wei horen;

- gelukkige melkkoeien meer en kwalitatief betere melk produceren;

- er goede mogelijkheden zijn voor stallen met vrije uitloop en het economisch vaak ook voordeliger is dan opstallen;

- het jaarrond runderen op stal houden op geen enkele wijze door de overheid gestimuleerd zou moeten worden;

spreken uit dat:

agrarische bedrijven als grondgebonden aan te merken als zij weidegang toepassen. Deze essentie op te nemen tijdens de fundamentele wijziging van de Verordening Ruimte.

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol