Motie inzake huisvesting arbeidsmigranten

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 mei 2012 ter bespreking van het Statenvoorstel 09/12: ''Verordening Ruimte 2012'',

Constaterende dat:

- West-Brabant landelijk tot de regio met de grootste aantallen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europese landen behoort;

- Brabant de komende decennia meer arbeidsmigranten tegenmoet kan zien;

- arbeidsmigranten op recreatieparken niet past bij het toeristisch gebruik van een park;

- tijdens controle huisvesting arbeidsmigranten in Brabant is geconstateerd dat kwaliteit, brandveiligheid en overbewoning in geding zijn;

overwegende dat

- problemen en risico's zich opstapelen op gebied van brandveiligheid, overbewoning, strijdigheden met bestemmingsplan, volksgezondheid en overlast;

- de problematiek complex is en vraagt om een integrale benadering;

- de provincie actief betrokken is bij wonen en huisvestiging arbeidsmigranten een onderwerp van regionale schaal betreft;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

te borgen, door explicieter opname van tijdens de fundamentele aanpassing Verordening Ruimte, om gebruik van recreatiewoningen door arbeidsmigranten tegen te gaan. Regionale samenwerking te zoeken door samen met het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) een plan te maken voor een provinciale toekomstvisie huisvesting arbeidsmigranten.

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol