Motie Laat de ondernemer centraal staan

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012 ter bespreking van het Economisch Programma van Brabant,

Constaterende dat:

- De economie in Brabant het afgelopen jaar niet sterker is geworden en impulsen kan gebruiken;

- Brabant via het economisch programma wil inzetten op innovatie, topsectoren en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers;

- Ondernemers die zich in Brabant willen vestigen of hun activiteiten willen uitbreiden niet zelden procedures en aanvraagtermijnen doorlopen die jaren in beslag nemen;

Overwegende dat:

- Met het voorliggende Economische Programma impulsen voor onze Brabantse economie mogelijk zijn, maar er nog onvoldoende wordt ingezet om de ondernemer de ruimte te geven te ondernemen;

- De daadwerkelijke realisatie van de economische ambitie mede staat of valt met de mogelijkheden voor ondernemers om snel en adequaat te reageren op kansen;

- Bij een ambitie om tot de top 5 innovatieve regio's van Europa te horen ook onlosmakelijk de ambitie behoort om de beste te zijn als het gaat om 'innovatief overheids-schap';

- Het voorgaande vereist dat je als provinciale overheid de regie oppakt om te komen tot zowel de beste oplossingen voor samenwerkingen tussen overheden en instanties alsook de meest innovatieve wetgevings-, procedure- en ketensystematiek voor het faciliteren van ondernemers.

- Daarbij te denken valt aan herijking van regels en procedurekaders, scherpere regels met minder uitzonderingen, betere samenwerkingsvormen met verschillende overheden of instanties, systematiek voor de categorisering van aanvragen, meedenken met ondernemers in termen van alternatieven die wel kunnen etc. etc.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- Nog vóór de begrotingsbehandeling met een innovatief actieplan te komen met als inzet dat ondernemers snel en adequaat geholpen worden als zij een onderneming willen starten of uitbreiden waarbij tevens het ondernemersbelang hogere prioriteit krijgt.

En gaan over tot de orde van de dag.